Taasärkamine

Aime Randmäe Nõmme talust:

Olen põline kuhjaverelane: olen siin sündinud, kasvanud, koolis käinud ja töötanud ning elan siin tänaseni ….

Reorganiseerimisega peale kolhoosiaja lõppu 1993. aastal hakkas Kuhjavere aktiivne elanikkond kahanema – hakati linna tööle käima või mindi üldse ära. Järgnes mitu aastat vaikelu, mis lasi kooskäimistraditsioonidel maha käia. Pööre tuli siis, kui algas külaliikumine ja moodustati 1999. aastal külaselts, kuhu ka mina kuulun. Seoses külaelu elavnemisega ja ühisüritustega on olnud võimalus olla eluga kursis ning osaleda küla aastapäeva ja kalendritähtpäevade tähistamisel, mitmetel väljasõitudel teistesse küladesse, teatripäevadel. Oma küla platsil olen kohtunud Vabariigi Presidendi ja pr Ingrid Rüütliga, mitme ministri ja paljude Viljandimaa inimestega.

1998

11. aprillil peeti Tire talus pererahva eestvõttel külarahva koosolek, kus osales 16 inimest. Otsustati hakata üheskoos elu edendama ja valiti arengugrupp, kuhu kuulusid Uudo Kingisepp, Maret Luppe, Romeo Mukk, Urve Mukk (grupijuht) ja Rein Reiner.

Ühiselt peeti Tire talu õuel jaanipäeva.

Novembris kohtus külarahvas vallavalitsuse esindajatega.

Ilmus Kuhjavere Külalehe 1. number.

Detsembris peeti ühine jõulueelne õhtupoolik koos jõuluvanaga.

1999

21. veebruaril peeti Eesti Vabariigi 81. sünnipäeva eel külakoosolek. Valiti külavanem, kelleks sai Romeo Mukk Tire talust.

11. aprillil tuli külarahvas taas kokku ning 29 neist asutas mittetulundusühingu Kuhjavere Küla Selts. Valiti 3- liikmeline juhatus, kuhu kuulusid Margus Lemming, Romeo Mukk (juhatuse esimees) ja Urve Mukk. Võeti vastu seltsi põhikiri, mille koostamisel oli abiks Tõnu Tamm Viljandi Krediidipangast.

Juulis viidi läbi heakorrakonkurss “Kodu kaunimaks”, kus osales 17 peret. Kaunimaks tunnistati Passaia talu. ja parandadti 2 km külateid. Korrastati külaplats, kuhu paigaldati suur maakivi, millel küla logoga plaat ja istutati tammed. Küla sissesõidutee äärde püstitati külasilt ja -kaart ning loodi taluviitade süsteem.

7. augustil peeti külaplatsil I külapäev,mis oli pühendatud küla esmamainimise 400. aastapäevale. Ilmmus külalehe erinumber ning voldik, viidi läbi kultuuri- ja spordiprogramm ning loterii, kuhu iga talupere midagi annetas.

Koos teiste küladega osaleti Olustvere rahvamajas sügissimmanil ja jõupeol.

Ühised olid külas ka jaani- ja jõuluõhtud. Soovijad asusid üheskoos saksa keelt õppima.

2000

1.jaanuaril.2000 kell 22.29 sündis Viljandi haiglas Raba talust pärit Külli Sillaste perre nn milleeniumilaps, kes sai nimeks Oliver. Peaminister Mart Laar õnnitles valitsuse nimel ning andis üle riigi kingituse, Pärnumaal tehtud etnograafilise hälli. Veebruaris pidasime naaberküladega Aimlas koos vastlapäeva. Jaanipäeva tähistati küla kaunima kodu õuel Passaias. Seitsme pere ühiste jõududega valmis ehitussoojakust külamaja, viidi lõpule võrkpalliplatsi ehitus koostöös maaomanik Tiit Kuusikuga. Trükist ilmusid küla tutvustav neljakaardiline komplekt ja Olustvere valla külaliikumist tutvustav voldik. 5. augustil viidi läbi Kuhjavere külaplatsil Olustvere valla külade kultuuri- ja spordipäev. Idee autor ja ettevalmistustööde organiseerija Margus Lemming. Detsembris alustas kooskäimist etikestikursus, kus osalesid ka teiste külade elanikud. Aasta jooksul külastas Kuhjaveret 15 erinevat deelegatsiooni Eestimaalt, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Lätist.

2001

Kuhjavere Küla Selts sai möödunud aasta tegevuse eest maakonna parima mittetulundusühingu tiitli.

Hakkasime korraldama seminare ja infopäevi.

Alguse sai nüüdseks juba traditsiooniks muutunud külavanema vastuvõtt vabariigi aastapäeval 24. veebruaril, kus esmakordselt anti üle seltsi logoga au- ja tänukirjad.

Märtsis korraldati rahvakoosolek, kuhu tuli ümbruskonnast kokku 30 inimest, et arutada haldusterritoriaalse reformi kulgu. Edastati ettepanek maavanemale, et praegust Olustvere valda ei lõhutaks kui on vaja omavalitsusi liita.

Algas koostöö Viljandi Kultuurikolledþi tudengitega, kus kursusejuhendajaks oli Ene Lukka.

Seltsi aastakoosolekule 15. aprillil järgnes pressikonverents, millel esinesid Viljandi maavanem hr Helir-Valdor Seeder, Olustvere vallavanem Are Aua ja Liikumise Kodukant president Kaja Kaur.

Sündis seltsingVOKK, mis on moodustatud kolmes omavalitsuses asuvast neljast seltsist. Need on Vastemõisa Naisteühendus, Olustvere Maanaiste Selts, Koksvere Maanaiste Selts ja Kuhjavere Küla Selts. Seltside nimede esitähtedest saadi ühingute liidule nimi VOKK

VOKK-i eesmärgid:

Korraldada nelja seltsi ühistegevust

Säilitada ja edendada rahvuskultuuri

Propageerida heakorda ja loodushoidu

Luua seltsielu arendavaid kontakse kodu- ja välismaal

Novembris külastas Kuhjaveret ETV võttegrupp, kes salvestas saate kolmandast sektorist ja külaliikumisest.

Kuhjaverelased külastasid oma sõpruskülasid Vaulammi Soomes, Palasit Lääne-Virumaal ja Mustjala valda Saaremaal.

2002

Jätkusid erinevad koolitused. Vabariiklik 2-päevane koolitus “Oska olla otsustaja” ehk kuidas osaleda kohalikel valimistel ja saada otsustajaks. Korraldati maakonna väikelehtede tegijatele õppepaev  koolitajad Ene Hion Kodanikukoolitusest ja Eve Rohtla Sakalast. Inglise keele kursus beruulanna Brenda Paz Soldani juhendamisel.

Külamajas oli noorte volbriöödisko.

Rahvarohke jaaniõhtu külaplatsil koos ansambliga “Seelikukütid”.

Juulis osaleti valla külade spordipäeval Tääksis.

VOKK-ga toimus ühine õppereis Meremäe valda.

Valmis 1 km laudteed Parika rappa Keskkonnainvesteeringute rahastamisel.

Kohalikel valimistel osalenud külavanem Romeo Mukk osutus valituks valla volikokku.

Ühisel jõuluõhtul said kokku 37 kuhjaverelast ning vana aasta saadeti ära külaplatsil.

Võõrustati rohkesti delegatsioone nii Viljandimaalt kui teistest Eesti paikadest.

2003

Veebruaris käidi seltsingu VOKK liikmetega Tartu veekeskuses Aura. Traditsioonilisel Eesti Vabariigi aastapäevale pühendatud külavanema vastuvõtul olid külas ka koalitsioonipoliitikute esindajad, kuna ees seisid Riigikogu valimised.

9. augustil olid Kuhjaveres maakonna külade ja seltside esindajad, kes osalesid poliitika-, spordi- ja kultuuriüritustel.

Koostati küla arengukava. Külarahvas tulli kokku ja tehti SWOT analüüs ning osalesid ka Olustvere vallavanem ja volikogu liige, et ühiselt Kuhjavere tulevikku kavandada.

Küla ajalukku jääb kahtlemata Eesti Vabariigi presidendipaari külaskäik 2. septembril ning härra ja proua Rüütli istutatud tamm külakivi juures.

Võõrustati paljusid külalisi ning detsembri algul tegid siin kokkuvõtteid maakonna külavanemate koolitusest osavõtjad.

Jätkusid koolitused, ühised nõupidamised ja tegevused VOKK-s ning anti välja Kuhjavere Külalehte.

2004

3. jaanuaril oli esimene ühine ettevõtmine, kus mindi tutvuma Olustvere mõisa vana sepikojaga, millest on saanud õdus kokkusaamise koht. Taastamislugu tutvustas Arnold Pastak.

Kuhjavere Küla Selts vedas Põhja-Viljandimaa koostööpiirkonnas kodanikukoolituse prohjekti, viies läbi viis erinevat koolituspäeva erinevais paigus.

Hoogsalt kulges suvistepüha tähistamine 30. mail, kus osalesid Viljandi Kultuuriakadeemia noored ja Vändra Naisseltsi liikmed. Käidi ka Parika Väikejärve ääres laudteel matkamas.

31. juulil toimus maakonna külade ja seltside päev koos maavanema poolt auhinna lipuvimplite üleandmisega. Oli ka külalisi teistest maakondadest. Enne seda valmis bussiootepaviljon, mis avati Viljandi maavanema Kalle Küttise ja paljude külaliste osavõtul. Ehitust toetas rahaliselt Olustvere Vallavalitsus

Riigikogu spiiker Ene Ergma tegi visiidi Kuhjaverre. VOKK-i liikmed tegid ekskursioon Ida- ja Laane Virumaale.

Korraldati arutelu interneti püsiühenduse võimalustest koos ümbruskonna külade esindajatega.

Külateatri Ahjutagune etendus Passaia õuel, millest kasvas välja külateatrite päeva korraldamise idee.

Põhja-Viljandimaa 6 omavalitsusega koostöös viidi läbi kodanikukoolituse projekt . Kogemusi jagati Lõuna-Järvamaa külade suurkogul ning Ukraina kolmanda sektori eestvedajatele Viljandimaa visiidi ajal.

2005

Aasta algas ühise uus-aasta peoga, kus osalesid kuhjaverelaste kõrval ka sõprusküla Vilusi Ida-Virumaalt inimesed eesotsas Mikk Sarvega ning Olustvere, Aimla, Vastemõisa seltside esindajad.

24. veebruaril, Eesti Vabariigi iseseisvuspäeval toimus traditsiooniline külavanema vastuvõtt külarahvale Tire talus.

Hollandi Kesk- ja Ida-Euroopa Fondile esitatud projekti abil ostsime külaseltsile murutraktori, mis on suureks abiliseks küla heakorrastamisel.

25. juunil peeti külarahva jaaniõhtu Alt-Siimu talu õuel, mille korraldajaks sel aastal oli peremees Tiit Kuusik. Osalejad katsid ise söögilaua, korraldati võistlusmänge ja tantsiti ansambli MTJ saatel.

9. juulil pidas Kuhjavere külamajas ja �platsil segarahvatantsurühm Õerutajad oma 40.sünnipäeva. Kuhjavere Küla Seltsi liikmetest osalevad seal aktiivselt Aire Käo, Jaan Reiner, Eve Rink ning juhendaja Vaiki Reiner.

30. juunil osaleti Metsküla külapäeval Vastemõisa vallas ning korraldati ühine väljasõit Tartumaale Koogi külla. Seal avati peoõhtuga kõlakoda ning nauditi saarlaste külalisetendust Mustjala Pulm. Osales 34 kuhjaverelast koos sõpradega.

20. augustil viidi läbi Kuhjavere 2005. aasta suursündmus – külateatrite päev. Esinejateks olid järgmised trupid nimetatud etendustega Kuhjavere külamajas ja platsil: Tänassilma rahvamaja “Pupu-Jukud” “Kardemoni linna röövlid”, Suure-Jaani näitering “Kui Oinaste ärkas…”, Vilusi küla metsa- ja järveteater “Just nii see käibki!”, Halliste külateater “Meie, issanda sipelgad”, Uue-Kariste ja Rimmu Naisseltsi näitering “Issanda sipelgad”, Valuoja Põhikooli näitering “Tädi Anne lasteteater: Ikka Punamütsike”, Mulgi küla näitering “Sulaselood”. Lisaks oli Passaia talu õu seatud suurepäraseks “Mikumärdi” ettekandeks Avinurme näiteringi poolt. Seejärel viis päeva patroon Kalju Komissarov läbi seminari näiteringide liikmetele ja juhendajatele. Piduõhtu lõpetuseks oli üllatus ka Kuhjavere ja tema sõprade seatud “Täismäng” külamajas. Eestvedaja Veroonika Alt-Siimult.

Oktoobris toimusid kohalike omavalitsuste volikogude valimised. Valituks osutus ka Romeo Mukk, kes järgneva nelja aasta jooksul esindab kohalike inimeste ja mittetulundusühenduste huve vallavolikogus.

29. oktoobril toimus 34 huvilise osavõtul õppereis Järvamaale. Tutvuti mitme erineva seltsi tegemistega ja ettevõtluse ning turismi arendamise võimalustega rohujuure tasandil. Novembrikuus toimus traditsiooniline kadriõhtu koostöös Kultuuriakadeemia II kursuse tudengitega. Seekord osalesid aktiivselt ka Võhmaküla inimesed, kes võõrustasid kadrisante ja tulid Kuhjavere külamajja ühisele rahvuslikule õhtule. Koos maitsti kadriande, tantsiti ja kõneldi vanadest kommetest. Aktiivselt aitasid kaasa Aire Käo ja Veroonika Teearu.

Kuhjavere ühine jõuluõhtu peeti 26. detsembril külamajas. Korraldajaks oli Aire Käo ning õhtu pakkus rõõmu ja üllatusi kõigile osalejaile.

2005.aasta viimasel tunnil koguneti traditsiooniliselt külamaja juurde, et ühise ilutulestikuga saata ära vana ja võtta vastu uus aasta.

2006

Jaanuaris tuli kokku esimene Suure-Jaani valla mittetulundusühenduste ümarlaud, kus osaleb aktiivselt ka Kuhjavere külaselts. Idee kasvaski välja Kuhjaverest ning endisest Olustvere vallast. Siin toimima hakanud võrgustiku loomise mudel võeti omaks ka ühinenud Suure-Jaani vallas (Olustvere, Suure-Jaani, Vastemõisa vallad ja Suure-Jaani linn-peale KOV-i valimisi 2005.a.). Ümarlaua juhtimine usaldati Romeo Mukile Kuhjaverest.

24. veebruaril oli 6. korda külavanema vastuvõtt. Kutsutud olid kõik külaelanikud ja naaberkülade esindajad. Veedeti mõnus pärastlõuna.

Maitulele 30. aprillil eelnesid päeval heakorratalgud külas.

11.-12. juulil toimus Kuhjaveres teatriseminar Kalju Komissarovi juhendamisel, mis oli ettevalmistus II külateatrite päevaks. Osalejad võtsid praktilise tööna ette O. Lutsu “Kalevi kojutulek”, mille käigus loeti teksti rollidena, arutleti, kuidas laval see välja mängida, milliseid tegevusi sinna juurde teha ja mida teha laval siis, kui parasjagu teksti polegi.

19.-20. augustil toimusid II külateatrite päevad Kuhjavere külaplatsil ja Passaia talu õuel. Projekti toetasid Kohalik Omaalgatuse Programm, Eesti Kultuurkapital, Kultuurkapitali Viljandi Ekspertgrupp, Suure-Jaani Vallavalitsus ja Kuhjavere külaselts. 2005. aastal algatatud traditsioon tõi 2006. a osalema 9 näiteringi, kahel päeval mängiti 13 lavastust umbes 300 inimesele; päevade patroon on Kalju Komissarov, kelle juhendamisel eelnesid teatriseminarid 17 juhendajatele. Esinejaid oli Viljandimaalt, Pärnumaalt, Võrumaalt, Lääne-Virumaalt; ettevalmistamisse oli kaasatud aktiivselt oma küla 7 pere esindajad, kokku osales projekti elluviimisel 30 inimest.

Käivitus ka teine projekt “Suurvalla külaliidrid üheskoos õppima”. Selle projekti elluvimise käigus osaleti veel kolmel infopäeval, kolmel õppepäeval ning õppereisil Järvamaale

Jaan Reiner Siimu talust osutus üheks õnnelikuks Maalehe 20 tellijast, kes oli auhinnareisil läbi Prantsusmaa ja Hispaania Portugalis 01.09.- 08.09.2006.

10. septembril sõitsid 14 aktiivsemat külaseltsi liiget Veskisillale pühapäeva pidama. Peale pingelist suve said enim panustanud inimesed veidi lõõgastuda ja võeti aega ka uute plaanide kavandamiseks.

Aasta lõppes traditsiooniliste üritustega – jõulud peeti 25. detsembril ning vana-aasta saadeti ära taas ilutulestikuga külamaja juures.

2007

Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva vastuvõtul oli külaliseks ka Tiiu Männiste Vilajndi Kultuuriakadeemiast elukestva õppe teemal.

Aprillis otsustas Ühenduse Kodukant maakonna juhatus, et Kuhjavere esitatakse Aasta küla 2007 konkursile. See tõi endaga kaasa palju kooskäimisi ja -tegemisi külas. Komisjon eesotsa pr Ene Ergmaga külastas Kuhjaveret 3. juulil ning nagu tagantjärele kuulsime, mindi ära väga sooja tundega.

Ühiselt värviti külamaja ruumid ning valmistuti III külateatrite päevaks.

17. augustil kuulutati välja Aasta küla 2007 – Kuhjavere. Pärast seda on olnud palju külalisi, nende seas ka ajakirjanikke.

2. novembril lõpetasime oma teatripäevaprojekti Margus Mankini etenduse “Hingevaev” vaatamisega.

23. november oli eriti rõõmustav, sest koos Kultuuriakadeemiast tulnud kadrisantidega võõrustasime Eesti Vabariigi presidenti Toomas Hendrik Ilvest.

Jõuluüllatus ootas külarahvast Passaia talus metsas, kus ümber lõkketule istuti kuus tundi ja nauditi koosolemist ja -tegemisi. Külas olid ka Tääksi kooli I klassi metsanäitemängu tegelased koos õpetaja Silvaga.